Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας

Οδηγίες-απαντήσεις για το κτηματολόγιο και όχι μόνο

Από τη συμβολαιογράφο Ρούλα Ζυγούρη-Σταυρινού (την οποία και ευχαριστούμε)

     Με αφορμή κάποιες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και που σχεδόν όλες απαντήθηκαν σ’ αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, έχω να προσθέσω τα παρακάτω:

     1.- Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.2664/1998 είναι υποχρεωτική η δήλωση του δικαιώματος επικαρπίας από τον επικαρπωτή. Σε περίπτωση που δηλώσει το ακίνητο μόνο ο ψιλός κύριος κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας που έχει τότε, κατά την επεξεργασία των δηλώσεων, θα ειδοποιηθεί ο ψιλός κύριος για την υποχρέωση του επικαρπωτή να υποβάλει και εκείνος (επικαρπωτής) δήλωση για το δικαίωμά του της επικαρπίας. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, τότε κατά την συνένωση της επικαρπίας με το δικαίωμα του ψιλού κυρίου (π.χ θάνατος του επικαρπωτή, η παραίτηση με συμβολαιογραφική πράξη από το δικαίωμα της επικαρπίας) θα κληθεί ο ψιλός κύριος, που θα έχει καταστεί στο μεταξύ πλήρης κύριος, να καταβάλει πρόστιμο, που θα ορίζεται με απόφαση της Κτηματολόγιο Α.Ε, και να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ανάλογα με το στάδιο της κτηματογράφησης ή την ολοκλήρωση της ) προκειμένου να δηλωθεί το δικαίωμα της επικαρπίας.

     2.- Επίσης σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του ιδίου νόμου θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν α) το δικαίωμα δουλείας διόδου (δηλαδή το δικαίωμα διέλευσης από γειτονικό ακίνητο όταν το ακίνητο του δηλούντος είναι τυφλό) και β) η δουλεία αντλήσεως ύδατος από γειτονικό ακίνητο.

Όσον αφορά στην υπό στοιχεία α περίπτωση (δουλεία διόδου) θα πρέπει να προκύπτει από τον τίτλο κτήσης η δουλεία, η ακριβής θέση της διόδου, το μήκος και το πλάτος της. Στην περίπτωση που δεν προκύπτουν όλα τα παραπάνω από τον τίτλο κτήσης τότε, θα πρέπει να γίνει ένορκη βεβαίωση με δύο μάρτυρες ενώπιον συμβολαιογράφου και να συνταχθεί τοπογραφικό, όπου να απεικονίζονται  όλα τα παραπάνω στοιχεία και να προσκομιστούν στο γραφείο κτηματογράφησης  μαζί με το έντυπο Δ1 όπου θα δηλώνεται η δουλεία διόδου.

Όσον αφορά στην υπό στοιχεία β περίπτωση (δουλεία αντλήσεως ύδατος) θα πρέπει το πηγάδι ή η γεώτρηση ή το οποιοδήποτε σημείο υδροληψίας να έχουν δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που αυτά βρίσκονται στο ΕΜΣΥ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) και να έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια χρήσεως νερού. Στη συνέχεια θα δηλώσει την δουλεία αυτή εκείνος υπέρ του οποίου έχει παραχωρηθεί. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει η δουλεία αυτή από τίτλο κτήσης, ισχύουν όσα είπαμε παραπάνω για την δουλεία διόδου.

Παρεμπιπτόντως θα ήθελα στο σημείο αυτό και άσχετα με το Κτηματολόγιο να υπενθυμίσω την υποχρέωση όλων των ιδιοκτητών ακινήτων στα οποία βρίσκονται σημεία υδροληψίας (πηγάδια, γεωτρήσεις, στέρνες κ.λ.π) να τα δηλώσουν είτε ως ανενεργά, είτε ως ενεργά (εφόσον τα χρησιμοποιούν για οποιαδήποτε χρήση) για να καταχωρηθούν στο ΕΜΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχειρίσεως Υδάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου θα τους κατατοπίσουν για τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κ.λπ. Όποιος ιδιοκτήτης δεν δηλώσει το σημείο υδροληψίας που βρίσκεται στο ακίνητό του, είτε ως ενεργό, είτε ως ανενεργό θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην με οποιοδήποτε αιτία μεταβίβαση του ακινήτου του αυτού.

3.- Στη περίπτωση που προκύπτει διαφορά ως προς την έκταση του δηλούμενου ακινήτου μεταξύ του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης (συμβολαίου) και της νεώτερης καταμέτρησης περισσότερη από το 2%, θα πρέπει να προσκομίζεται διορθωμένο Ε9 για το έτος 2019. Αντίθετα δεν χρειάζεται η υποβολή διορθωμένου Ε9 στην περίπτωση που προσαρτάται στον τίτλο κτήσης πρόσφατο τοπογραφικό με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στο γραφείο κτηματογράφησης.

Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι, α) αν κάποιος από τους δηλούντες ιδιοκτήτες προτίθεται να προβεί σε κάποια πράξη μεταβίβασης, καλό θα είναι να προβεί στην διόρθωση του Ε9, τουλάχιστον από το 2015 μέχρι σήμερα χωρίς πρόστιμο. Αν δε, πρόκειται να κάνει μεταβίβαση εντός του έτους 2019, τότε θα πρέπει να διορθώσει και το Ε9 του έτους 2014. β) αν κάποιος από τους δηλούντες ιδιοκτήτες έχει κάνει ένορκη βεβαίωση για την παραπάνω αναφερόμενη διαφορά μέτρων (χρησικτησία), θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή η ένορκη βεβαίωση δεν αποτελεί τίτλο κτήσης και ενδεχομένως να κληθεί από το Κτηματολόγιο να προβεί  σε διόρθωση των τίτλων κτήσης του και να καταβάλει τους αναλογούντες φόρους χρησικτησίας, εφόσον προκύπτουν. Αλλά και αν ακόμα δεν ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Κτηματολόγιο, θα προκύψει ζήτημα διόρθωσης αν προβεί σε κάποια μεταβιβαστική πράξη και ανάλογα βεβαίως με την διαφορά μέτρων και το είδος του τίτλου κτήσης του.

Αναφορικά με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3 του κειμένου μου αυτού επειδή υπάρχουν κάποια θέματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, είμαι σε επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της Κτηματολόγιο Α.Ε, απ’ όπου με ενημέρωσαν ότι η υπεύθυνη των γραφείων κτηματογράφησης απουσιάζει. Μόλις επικοινωνήσω μαζί της και έχω κάποιες νεώτερες πληροφορίες θα τις γνωστοποιήσω με τον ίδιο τρόπο.

                                                  Ρούλα Ζυγούρη – Σταυρινού 

Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση